Nahoru

Future Forces Forum greatly appreciates all expressed patronages and support that help us to develop the project onward.
Many sincere thanks to all of our supporters.

POD ZÁŠTITOU

Prezident České republiky


www.hrad.cz

Předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky


www.psp.cz

Předseda Senátu Parlamentu České republiky


www.senat.cz

Vláda České republiky


www.vlada.cz

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace


www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek

Ministerstvo zahraničních věcí


www.mzv.cz

Ministerstvo obrany


www.army.cz

Ministerstvo vnitra


www.mvcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu


www.mpo.cz

Ministerstvo dopravy


www.mdcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


www.msmt.cz

Ministerstvo zdravotnictví


www.mzcr.cz

Ministerstvo životního prostředí


www.mzp.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


www.mmr.cz

NATO Centre of Excellence for Military Medicine


www.coemed.org

NATO JCBRN Defence Centre of Excellence


www.jcbrncoe.cz

Národní bezpečnostní úřad


www.nbu.cz

Policejní prezidium


www.policie.cz

Policie České republiky


www.policie.cz

Hasičský záchranný sbor


www.hzscr.cz

Vězeňská služba


www.vscr.cz

Generální ředitelství cel


www.celnisprava.cz

Český telekomunikační úřad


www.ctu.eu

Magistrát hl. m. Praha


www.praha.eu

Akademie věd České republiky


www.avcr.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky


www.spcr.cz

Hospodářská komora České republiky


www.komoracz.eu

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu


www.aobp.cz

Stálá delegace ČR při NATO


www.mzv.cz/nato.brussels/en

Stálá delegace ČR při EU


www.mzv.cz/representation_brussels/en

AFCEA, Česká pobočka


www.afcea.cz

Výbor pro bezpečnost PSP ČR


www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4900

Výbor pro obranu PSP ČR


www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=5000

Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR PS PČR


www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=5025

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost


https://www.govcert.cz

Vysoká škola Karla Engliše


www.vske.cz

European Cyber Security Excellence Center (EUCYBSEC)


www.eucybsec.com
 

VE SPOLUPRÁCI S

Armáda České republiky


www.acr.army.cz

Pozemní síly AČR


www.army.cz/en/armed-forces/organisational-structure/land/land-forces-command-218591/

Vzdušné síly AČR


www.army.cz/scripts/detail.php?id=87187

NATO


www.nato.int

Evropská obranná agentura (EDA)


www.eda.europa.eu

NATO Committee of the Chiefs of Military Medical Services (COMEDS)


www.coemed.org/resources/comeds

Univerzita obrany


www.unob.cz

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky


www.mlcc.army.cz

31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany


www.cbrn-liberec.army.cz/

Geografická služba AČR


www.geoservice.army.cz

314 centrum výstrahy


www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=9473

Vojenský zdravotní ústav


www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=86977

CIMM - International Committee of Military Medicine


www.cimm-icmm.org

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad


www.mapy.army.cz/vghmur-dobruska

Hydrometeorologická služba AČR


www.hydrometeoservice.army.cz

Agentura vojenského zdravotnictví


www.zdravotnictvi.army.cz/

Agentura logistiky


www.alog.army.cz

Generální štáb Armády České republiky


www.army.cz/en/armed-forces/organisational-structure/default.htm

Hungarian Defence Forces


www.honvedelem.hu/english

United States European Command


www.eucom.mil

Policejní akademie


www.polac.cz

Vojenský výzkumný ústav, s.p.


www.vvubrno.cz

Technická univerzita v Liberci


www.tul.cz

Městská policie hl. m. Prahy


www.mppraha.cz

Národní centrum kybernetické bezpečnosti


www.govcert.cz

Asociace výzkumných organizací


www.avo.cz

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků


www.medtechnik.cz

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva


www.guns.cz

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy


www.zzshmp.cz

Zeměměřický úřad


www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/O-uradu.aspx

Akademie ozbrojených sil generála Milana R. Štefánika


www.aos.sk

Úřad pro civilní letectví


www.caa.cz

České vysoké učení technické (ČVUT)


www.cvut.cz

CzechTrade


www.czechtrade.cz

CzechInvest


www.czechinvest.org

Vysoké učení technické v Brně


www.vutbr.cz

Foundation for Police Research


www.policeres.org

Akademie Policejního sboru v Bratislavě


www.akademiapz.sk

Vysoká škola Báňská – TUO


www.vsb.cz

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


www.vugtk.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální


www.cuzk.cz

Český hydrometeorologický ústav


www.chmi.cz

VOP CZ


www.vop.cz

Vojenský technický ústav


www.vtusp.cz

Řízení letového provozu


www.rlp.cz

Letiště Praha


www.prg.aero

ICT Network News


www.ict-nn.com

ČIMIB


www.cimib.cz

ICT UNIE o.s.


www.ictu.cz

Safer Internet CZ


www.saferinternet.cz

ČTPT - Česká technologická platforma pro textil


www.ctpt.cz

Česká asociace pro geoinformace


www.cagi.cz

Chemické vojsko


CEVRO Institut, z.ú.


www.cevroinstitut.cz

MAFRA, a.s.


events.mafra.cz/konference/

Český červený kříž


www.cervenykriz.eu

Česká televize


www.ceskatelevize.cz/english

Kybez


www.kybez.cz

Česká společnost pro systémovou integraci


www.cssi.cz/czech-society-systems-integration